Mokinių priėmimas 2022-2023 m.m.

  • Paskelbė : Vitės Progimnazija
  • Paskelbta: 2022-02-21
  • Kategorija: Svarbu!

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO
Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS
MOKYTIS 2022–2023 MOKSLO METAIS

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-22 įsakymu Nr. AD1-217, nustatyta, kad PRAŠYMAI mokytis 2022–2023 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, PRADEDAMI REGISTRUOTI nuo 2022 m.:
•    kovo 1 d. 10 val. į 9 klases;
•    kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases;
•    kovo 3 d. 10 val. į 1 klases;
•    kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases;
•    kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

PRIĖMIMO APRAŠO NAUJOVĖ:
•   sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;
•  teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje (iš priešmokyklinės grupės į 1 klasę (mokykloms-darželiams netaikoma), iš 4 į 5 klasę, iš 10 į 11 klasę). Tokie prašymai pradedami registruoti mokyklose aukščiau įvardintais (prašymų registravimo Sistemoje) terminais iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios (iki gegužės 3 d. imtinai). Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, mokyklose liko laisvų vietų.

Prašymus registruoti Sistemoje GALI VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda, https://www.klaipeda.lt/lt/-1/struktura-ir-kontaktai/131/klientu-aptarnavimo-skyrius/d79). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Klientų aptarnavimo skyriuje. Minėtas prašymas gali būti teikiamas elektroniniu būdu (info@klaipeda.lt). E_prašymo forma skelbiama: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9). 

PIRMĄ KARTĄ REGISTRUOJANTIS SISTEMOJE, būtina aktyvuoti lauką „Registracija“ ir užsiregistruoti per e. valdžios vartus. Galima išankstinė autorizacija. Instrukcijos pateiktos: https://svietimas.klaipeda.lt/kaip-uzpildyti-prasyma/11 

Pildant prašymą Sistemoje, galima rinktis NE DAUGIAU KAIP 3 MOKYKLAS, iš jų viena turi būti TERITORINĖ MOKYKLA 1–10 klasėms.

PIRMUMAS PRIĖMIMUI teikiamas šiais atvejais: 
•    asmenims, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
•    asmenims, pageidaujantiems tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje;
•    asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (kai priimami į teritorinę mokyklą);
•    asmenims, kurių broliai ir seserys pageidaujamais mokytis mokslo metais jau mokosi toje mokykloje (kai priimami į teritorinę mokyklą);
•    du (dvyniai) bei daugiau vienu metu šeimoje gimę asmenys (kai priimami į teritorinę mokyklą). NAUJOVĖ

Priimant į mokyklas, gali būti organizuojami MOTYVACINIAI VERTINIMAI, vadovaujantis mokyklų vadovų patvirtintais ir Švietimo skyriaus suderintais Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašais. Už motyvacinius vertinimus gautus balus mokyklos suveda į Sistemą. 2022 m. motyvacinius vertinimus organizuos:
•    „Ąžuolyno“, Vydūno gimnazijos, Jūrų kadetų mokykla į visas klases; 
•    „Aukuro“, Vytauto Didžiojo, „Vėtrungės“ gimnazijos į pavienes klases.

KITŲ SAVIVALDYBIŲ teritorijose gyvenantys asmenys prašymus Sistemoje registruoja bendra tvarka. Jie gali laisvai rinktis 3 mokyklas (teritorinių mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimti į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymuose pateiktus duomenis tikrina mokyklų tvarkytojai. FAKTINIŲ GYVENAMŲJŲ VIETŲ, į kurias atsižvelgus organizuojamas priėmimas teritorinėse mokyklose, PATIKROS vykdomos Mokinių ir Gyventojų registrų, Vaikų priėmimo į darželius informacinės sistemos pagrindu, prašant pateikti nuosavybę ar nuomą įrodančius dokumentus, apklausiant artimiausius prašyme nurodytu adresu gyvenančius asmenis, miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius, lankomasi prašyme nurodytu adresu mokyklos vadovo rašytiniu pavedimu (pildomi patikrų aktai), kreipiamasi į kitų savivaldybių ar valstybines institucijas. Pasitvirtinus įtarimams dėl neteisingų duomenų apie faktines gyvenamąsias vietas pateikimo, mokyklos apie tai informuoja asmenis Sistemos pranešimu, grąžina prašymus taisyti per Sistemą (po pataisymo prašymai Sistemoje registruojami iš naujo), tėvams neištaisius klaidingų duomenų apie faktines gyvenamąsias vietas, PRAŠYMAI ANULIUOJAMI ir asmenys pagrindiniame priėmime nedalyvauja. Mokyklos apie tai informuoja asmenis ir Švietimo skyrių.


PAGRINDINIO PRIĖMIMO 2022 m. vykdymas:
•    stabdomas prašymų Sistemoje registravimas nuo gegužės 4 d. iki birželio 3 d. (vykdomas automatinis priėmimas);
•    vertinami iki pagrindinio priėmimo užregistruoti prašymai, kurių duomenis mokyklos patikrino (būsena „patikrinta“);
•    apie pagrindinio priėmimo metu priskirtas mokyklas (būsena „priimta“) asmenys informuojami Sistemos pranešimu nuo birželio 4 d.;
•    asmenys, pasirinkę Sistemos pagrindu priskirtas mokyklas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų mokykloms pateikia priėmimo dokumentus.

PAVIENIS PRIĖMIMAS 2022 m. bus vykdomas nuo birželio 4 d. Atsisakę priskirtų mokyklų asmenys, gali koreguoti Sistemoje pirminį prašymą, tačiau bus priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų. Atsisakytos vietos jiems nėra saugomos;

MOKYKLOS KEITIMAS:
•    pagrindiniam priėmimui prašymas Sistemoje registruojamas bendra tvarka;
•    nepatekus į pageidaujamą mokyklą, asmenys pirminį prašymą gali koreguoti ir dalyvauti pavieniame priėmime:
•    jeigu iki rugpjūčio 31 d pasirinktose keisti mokyklose laisvų vietų. neatsirado, prašymai Sistemoje „atmetami“; 
•    nuo rugsėjo 1 d. galima vėl koreguoti pirminį prašymą, nurodant mokyklas, kuriose yra laisvų vietų, arba laukiant laisvos vietos pageidaujamoje mokykloje. Tokie prašymai Sistemoje saugomi iki pagrindinio priėmimo kitiems mokslo metams vykdymo pradžios.  

SISTEMOS YPATUMAS – per mokslo metus galima registruoti TIK VIENĄ PRAŠYMĄ TAM PAČIAM MOKINIUI. Dėl šios priežasties, esant poreikiui, tais pačiais mokslo metais koreguojamas tik pirminis prašymas.


2022-02-22    Švietimo skyrius

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos