Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos nariai 20212022 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Margarita Mačiūnė Tėvų atstovė Pirmininkas
2. Dalia Kovierienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Vaida Kudinova Tėvų atstovė Narys
4. Vaida Kudinova Tėvų atstovė Narė
5. Kristina Stankutė Matė Tėvų atstovė Narė
6. Jurgita Kažerskienė Tėvų atstovė Narė
7. Irma Andrijaitienė

Mokytojų atstovė

Narė
8. Jūratė Ežerskienė

Mokytojų atstovė

Narė
9. Jolanta Jonikienė

Mokytojų atstovė

Narė
10. Elzė Petkevičiūtė Mokinių atstovė Narė
11. Evija Sakalauskytė Mokinių atstovė Narys

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl šių Nuostatų pakeitimo, Progimnazijos struktūros tobulinimo;
 • išklauso Progimnazijos direktoriaus teikiamas metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Progimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
 • svarsto Progimnazijos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į Progimnazijos mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Progimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.10 - 09.55
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!