Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos nariai 20222023 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Rūta Butkienė Tėvų atstovė Pirmininkas
2. Dalia Kovierienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Jolanta Jonikienė Mokytojų atstovė Narė
4. Sandra Stonienė Tėvų atstovė Narė
5. Kristina Stankutė - Matė Tėvų atstovė Narė
6. Robertina Janušauskienė Tėvų atstovė Narė
7. Atėnė Ieva Stonytė

Mokinių atstovė

Narė
8. Liepa Lengvinaitė

Mokinių atstovė

Narė
9. Armandas Pocius

Mokinių atstovas

Narys
       
       

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl šių Nuostatų pakeitimo, Progimnazijos struktūros tobulinimo;
 • išklauso Progimnazijos direktoriaus teikiamas metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Progimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
 • svarsto Progimnazijos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į Progimnazijos mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Progimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
Atnaujinta: 2024-05-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40