Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinį ugdymą progimnazijoje atsakinga

Lina Dūdienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 10.00

11.00 – 13.00

15.00 – 17.00

   

Antradienis

8.00 – 9.00

11.00 – 13.00

15.00 – 16.00

   

Trečiadienis

8.00 – 9.00

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

   

Ketvirtadienis

8.00 – 9.00

11.00 – 13.00

15.00 – 17.00

   
Penktadienis

8.00 – 9.00

12.00 – 13.00

   

Kontaktai Telefonas (8 46) 313 792

El. paštas dudiene@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.:

 • privalomas priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

 • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 • Priešmokyklinis ugdymas yra 1 metų, jį peršokti, vėlinti, kartoti ar atidėti nėra numatytų galimybių.

Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta centralizuotai (registracija Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje)

Pasiteiravimui kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Liną Dūdienę, tel. 8 46  313792

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo ypatumai

Priešmokyklinis ugdymas Vitės progimnazijoje vykdomas nuo 2015 metų. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma - priešmokyklinė grupė, kurių šiuo metu mokykloje veikia dvi: "Pelėdžiukų" ir "Žiniukų".

Veiklos organizavimo trukmė - 10,5 val.

Grupių darbo laikas: 7:30 - 18:00 val.

Priešmokyklinio ugdymo programą (PUBP) įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas:

 • organizuoja ugdomąją veiklą pagal PUBP, atsižvelgdamas į patvirtinto Modelio ypatumus, individualius vaikų poreikius;
 • siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai–antrai klasei;
 • vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis PUBP (per 4 savaites nuo programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais (globėjais); įgyvendinęs PUBP, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria jį su tėvais (globėjais) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui;
 • vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su švietimo pagalbos specialistu (-ais), dirbusiu (-iais) su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojai ir mokyklos švietimo pagalbos specialistui (-ams);
 • įgyvendinant PUBP pedagogas dirba su ugdymo priemonių komplektu priešmokyklinukams. Komplekto medžiaga kruopščiai parinkta ir parengta siekiant ugdyti visas PUBP įvardytas kompetencijas, derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą.
 • Vitės progimnazijos priešmokyklinių grupių bendruomenės dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“

 

 

Atnaujinta: 2022-10-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.10 - 09.55
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!